فاضلاب

municipal-826x465

فاضلاب عبارت است از هر آبی که برای مصرف خاص تهیه شده باشد و به هر دلیلی کیفیت و کارایی خود را برای آن مصرف از دست بدهد . همه جوامع هم به صورت جامد و هم به صورت مایع ، فضولاتی را تولید می کنند . فاضلاب را می توان ترکیبی از مایع یا فضولاتی دانست که در اثرمصرف آب در مناطق مسکونی ، تجاری و صنعتی تولید می گردند.

پیشرفت دانش و آگاهی جامعه از خطر های دفع فاضلاب به محیط و جهت حفاظت محیط محیط زیست و همچنین استفاده مجدد از پساب تصفیه شده ، ضرورت احداث شبکه های جمع آوری فاضلاب را بیش از بیش افزایش داده است .

دفع فاضلاب به صورت تصفیه نشده و  نادرست به محیط ، سبب آلودگی آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی می گردد . که این امر سلامت و بهداشت عمومی جامعه را به خطر می اندازد .

لذا بایستی فاضلاب ها از منابع تولید به شکل صحیح و مهندسی توسط شبکه های جمع آوری فاضلاب جمع آوری و در نهایت به تصفیه خانه فاضلاب هدایت گردند تا با استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب عملیات مربوطه انجام شود.

پیش تصفیه فاضلاب

منظور از پیش تصفیه فاضلاب کاهش بار آلی فاضلاب ، جامدات معلق و قابل ته نشینی می باشد . روش های پیش تصفیه فاضلاب بر مبنای تصفیه بیولوزیکی فاضلاب تحت شرایط بی هوازی می باشد . در روش های پیش تصفیه فاضلاب  به دلیل ماهیت تصفیه بی هوازی عموما نیازی به انرژی الکتریکی و تجهیزات الکتریکال ندارد .

از جمله روش های پیش تصفیه فاضلاب عبارتند از :

سپتیک تانک

ایمهاف تانک

UASB

UAFB

که تمامی روش های فوق بر مبنای تصفیه بی هوازی فاضلاب می باشد .

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب ، موثرترین و کارآمدترین روش جهت کاهش بار آلی موجود در فاضلاب می باشد . فرآیند های بیولوژیکی متداول فاضلاب بر اساس نوع میکروارانیسم فعال بر سه روه تقسیم می شوند :

  • فرآیند های بیولوژیکی هوازی
  • فرآیند های بیولوژیکی بی هوازی
  • فرآیند های بیولوژیکی ترکیبی (هوازی ، بیهوازی و آنوکسیک ) که بعنوان فرآین های پیشرفته فاضلاب جهت حذف نیتروژن و فسفر موثر می باشد .

 

فرآیندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب را نیز می توان بر اساس نوع رشد میکروارگانیسم ها در راکتور به سه دسته تقسیم کرد :

  • رشد معلق
  • رشد چسبنده
  • رشد تلفیقی ( معلق و چسبنده )

 

سیستم های تصفیه بیولوژیکی هوازی فاضلاب شامل هوادهی ، لجن فعال و صافی های بیولوژیکی و سیستم های چرخان می باشند .

در این روش میکروارگانیسم ها عامل اصلی واکنش های تجزیه مواد آلی هستند انرژِی حاصل از این سوخت و ساز برای ادامه حیات فعالیت های زیستی آنها به کار می روند و محصولات حاصل از این سوخت و ساز مواد پایداری نظیر CO2 ، آب و آمونیاک می باشند . قسمتی از مواد آلی نیز برای سوخت و سنتز سلول های جدید مورد استفاده قرار می گیرند .

عمده ترین فرآیند های بیولوژیکی مورد استفاده در تصفیه فاضلاب عبارتند از :

  • فرآیند لجن فعال
  • فرآیند رشد چسبنده
  • فرآیند راکتور ناپیوسته متوالی SBR
  • فرآیند تماس دهنده بیولوژیکی دوار RBC

تصفیه شیمیایی فاضلاب استفاده از مواد منعقد کننده (کواگولانت ) و انجام واکنش های شیمیایی جهت کاهش بار آلی و تصفیه فاضلاب می باشد .

از جمله روش های تصفیه شیمیایی که در تصفیه فاضلاب مور استفاده قرار می گیرند عبارتند از :

انعقاد و لخته سازی و ترسیب شیمیایی

گندزدایی با کلر

تبادل یونی

اکسیداسیون پیشرفته

 

در روش تصفیه فاضلاب با فرایند شیمیایی به طور متعارف شامل مراحل زیر می باشد :

اختلاط سریع : هدف از اختلاط سریع ، پخش سریع ماده منعقد کننده یا کواکولانت در فاضلاب می باشد . مقدار ماده منعقد کننده و کمک منعقد کننده توسط آزمایش جارتست (Jar Test) تعیین می گردد . در عمل اختلاط باید سربع انجام شود زیرا هیدرولیز ماده منعقد کننده غالبا فوری (کمتر از چند ثانیه ) رخ می دهد و ناپایدار شدن کلوئید ها نیز در زمان بسیار کمی حاصل می شود .

اختلاط آرام (لخته سازی ) : هدف از حوض لخته سازی یا اختلاط آرام یا فلوکولاسیون آن است که دزات ریزی که در مرحله اختلاط سریع ناپایار شده به هم نزدیک کرده و با ایجاد فلوک یا لخته وزن آنها را افزایش داده که بتوانند ر مرحله ته نشینی ، ته نین شه و از فاضلاب جدا گردند .

ته نشینی : ته نشینی واحد عملیاتی است که در آن با استفاده از نیروی ثقل مواد جامد معلق جداسازی می شود . در واقع لخته یا فلوک هایی که در مرحله اختلاط آرام تشکیل شده در این مرحله توسط نیروی وزن و زمان ماندی که به فاضلاب داده می شود از فاضلاب جدا می گردد .